Simulacija poplavne varnosti Železnikov-simulacija poplavnega valu

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT

Vlada RS je v letu 2013 izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov (Ur. list RS, št. 37/2013 z dne 29.4.2013; v nadaljevanju: Uredba). Cilja državnega prostorskega načrta sta zaščita naselja Železniki pred 100-letnimi poplavnimi visokimi vodami z izvedbo ustreznih protipoplavnih ureditev ter ureditev regionalne ceste, ki poteka skozi staro trško jedro naselja Železniki (obvozna cesta Železnikov). Investitor vodnih ureditev, opredeljenih v Uredbi, je Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP), od katerega je leta 2016 bistvene aktivnosti prevzela novoustanovljena Direkcija RS za vode (DRSV), investitor obvozne ceste pa Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Vodne ureditve se v skladu z Uredbo, ki predvideva izvedbo po funkcionalno zaključenih celotah, delijo v dve fazi. Prva faza vodnih ureditev zajema ureditve na vplivnem območju Železnikov (od Dolenčevega jezu do Alplesa), kjer so na štirih odsekih predvideni ukrepi za povečanje pretočnosti in izenačitev dinamične značilnosti rečne struge. Na tem odseku bo ob Sori zgrajena tudi obvozna regionalna cesta. V drugo fazo vodnih ureditev spadajo vodnogospodarske ureditve na območju zadrževalnika »Pod Sušo« z ureditvijo visoke pregrade, z ukrepi za zadrževanje plavin (proda in peska) v zadrževalnem prostoru ter drugimi spremljajočimi ureditvami.

Pregledna situacija državnega prostorskega načrta- ureditve 1. in 2. faze
Pregledna situacija državnega prostorskega načrta

Od uveljavitve uredbe naprej MOP izvaja aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo prve faze vodnih ureditev. V letu 2016 je bistvene aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo prve faze vodnih ureditev prevzela novoustanovljena DRSV, ki bo obenem tudi nosilec druge faze vodnih ureditev po državnem prostorskem načrtu (DPN). Vzporedno z aktivnostmi MOP in DRSV je aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za preložitev regionalne ceste izvajala tudi DRSI. Po zaključku obeh faz bodo Železniki zavarovani pred »stoletnimi poplavami« Selške Sore.

V aprilu 2017 so vsi trije investitorji sklenili tripartitni sporazum, z namenom skupnega nastopa vseh treh nosilcev pri pridobivanju pravice graditi, pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja ter pri pridobivanju enotnega gradbenega dovoljenja.

PRITOKI SELŠKE SORE

Med izvajanjem aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo prve faze vodnih ureditev je bilo ugotovljeno, da del naselja Železniki poleg Selške Sore ogrožajo tudi visoke vode pritokov Češnjice, Dašnjice in Prednje Smoleve, česar DPN ni obravnaval. MOP zato vzporedno izvaja tudi aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev teh treh pritokov Selške Sore.

 

DOSTOPNOST