Arheološki monitoring gradbenih del v Železnikih

1.03.2024

Poselitev območja Železnikov sega 800-300 pr. n. št. in že v tem obdobju pa so se prebivalci ukvarjali z železarstvom. Čez čas so se ob Selški Sori razvile fužine, ki so bile najdonosnejši vir prebivalstvu na tem območju. To je zaznamovalo tudi arhitekturno in kulturno krajino.

V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore« posvečamo veliko pozornosti tudi varovanju kulturne dediščine, ki daje poseben pečat tem krajem in zahteva posebno pozornost pri izvajanju gradbenih in drugih del.

Dela na vodnogospodarskih ureditvah Selške Sore v Železnikih so se v velikem delu izvajala na območjih, kjer so razglašeni različni režimi varovanja kulturno dediščine.

Izvedene vodnogospodarske ureditve posegajo v spomenike Železniki – Trško naselje ( EŠD 895), Železniki – Hiša Trnje 33 (EŠD 5985), Železniki – Kozolec na domačiji Trnje 33 (EŠD 5986), Železniki – Hiša Na Plavžu 27 (EŠD 5991), Železniki – Kapelica ob mostu na Klovžah (EŠD 5977), Železniki – Most na Klovžah ( EŠD 5978), Železniki – Most na Grivi ( EŠD 5955) in registrirani nepremični dediščini Železniki – Fužinarska naselbina (EŠD 28968).

Varstveni režimi so določeni v 4. členu Odloka o razglasitvi starega jedra Železnikov za urbanistični in kulturni spomenik, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 20/90-1078, 25/90 (popravek), 75/2011-3221, 38/2012-1665). ZVKDS, Območna enota Ljubljana, v skladu s tem varstvenim režimom izdal investitorju za navedeni poseg kulturnovarstvene pogoje. Ti poleg zahtev za uporabo določenih materialov in usmeritev za krajinsko oblikovanje določajo tudi način spremljanja gradnje v zavarovanih območjih.

Skladno s kulturnovarstvenimi pogoji, se med gradnjo izvajajo konservatorski nadzor ter arheološke raziskave ob gradnji, ki jih za izvajalca izvaja podjetje Augusta d.o.o.

Med arheološkimi raziskavami med gradnjo so bili najdena nasutja fužinarskih odpadkov, tj. odpadkov taljenja železove rude in več kanalov za pretok vode za obratovanje kovaških mlinov. V sami strugi pa ni bilo najdenih nobenih posebnosti z vidika arheoloških ostalin. Več podrobnosti si lahko preberete v vmesnem poročilu izvajalca arheoloških raziskav med gradnjo vodnogospodarskih ureditev ter gradnjo obvozne ceste mimo Železnikov.

DOSTOPNOST