Hidravlični model pregrade pod Sušo na Selški Sori

10.09.2021

Močne poplave so Železnike že večkrat prizadele. V zadnjih 40 letih so poplave kar sedemkrat huje prizadele lokalne prebivalce, in sicer v letih 1979, 1990, 1992, 1993, 1995, 1998 in nazadnje leta 2007. V omenjenih poplavah so bili huje poškodovani kmetijska zemljišča in stanovanjske površine, ceste in mostovi, zadnje poplave so vzele celo tri človeška življenja.

Leta 2013 se je sprejel Idejni Državni prostorski načrt v katerem se je predvidelo izgradnjo suhega zadrževalnika.

S ciljem zagotavljanja celovitosti načrtovanih ureditev za povečanje poplavne varnosti naselja Železniki je predvidena tudi izdelava pregrade pod Sušo s spremljajočimi objekti.

Pregrada zadrževalnika je eden bistvenih objektov v sklopu celovite ureditve zaščite Železnikov pred poplavami. S svojim zajezitvenim prostorom bo zniževala konico visokovodnih valov. Nasuta pregrada višine 20 m, dolžine krone 80 m je nameščena v ozkem delu doline in v zajeznem prostoru zagotavlja ca. 1 mio m3 prostornine za zadrževanje poplavnih voda. Izdelan je bil Idejni projekt za ureditev Selške Sore za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja Železnikov, Inženiring za vode d.o.o., št. proj. C54-FR/10, Ljubljana, avgust 2012, v katerem je med drugim zapisano, da bo obliko in dimenzije podslapja ter obseg skalometne zaščite potrebno preveriti s fizičnim modelom celotne pregrade in spodnje struge ter po potrebi določiti ustrezno obliko podslapja. Fizični model bo dal tudi osnovne podatke o hidravličnih lastnostih potrebnih za izdelavo obratovalnega pravilnika.

Izvajalec je takoj po podpisu pogodbe in z predajo IDP dokumentacije začel z izgradnjo fizičnega modela pregrade v pomanjšanem merilu.

 V ta namen se je sklenila pogodba z Inštitutom za hidravlične raziskave Ljubljana za izvedbo Hidravlično modelne raziskave pregrade pod Sušo.

Pregrada pod Sušo  bo postavljena na najožjem delu doline gorvodno od Železnikov, pod cerkvijo Loteranske matere Božje. Pregrada bo delovala kot suhi zadrževalnik. Izvedena bo kot nasuta pregrada, ki bo v običajnih hidroloških razmerah prevajala tok Selške Sore skozi talni izpust, v času visokih voda pa se bo talni izpust zapiral na predvideno prepustnost 120 m3, kar zagotavlja prepustnost skozi Železnike.

Kot osnoven material za model pregrade je izbran armiran beton. Iz njega je izdelana struga  Sore, telo pregrade in dno podslapja.

Vhodni podatki 

Geometrijski podatki za pregrado:

višina pregrade                                    20 m

dolžina krone pregrade             80 m

kota krone pregrade                             512 m

širina krone pregrade                            5 m

dolžina visokovodnega preliva   25 m

višina zaklopke na prelivu                     4 m

skupna širina talnega izpusta                11 m

Hidravlični podatki

maksimalna kota zajezbe v zadrževalniku pri valu Q100             510 m

maksimalna kota zajezbe v zadrževalniku pri valu Q10.000        511 m

volumen zadrževalnika                                                             1 milj. m3

kota prelivnega praga                                                               506 m

višina zaklopke                                                                        4 m

dolžina preliva oz. zaklopke                                                      25 m

koeficient prelivanja za prelivni prag                                          0,424

Hidrološki podatki

Karakteristični pretoki za obdobje 1979-2008 so:

sQs = 3,0 m3 /s,

sQnk = 0,35 m3 /s, 

Q10 = 97 m3 /s,

Q20 = 123 m3 /s,

Q50 = 160 m3 /s,

Q100 = 197 m3 /s,

Q500 = 278 m3 /s,

Q1.000 = 320 m3 /s,

Q2.000 = 380 m3 /s,

Q10.000 = 525 m3 /s

DOSTOPNOST