Objava javnega naročila – Inženirske storitve pri preložitvi R2-403/1705 skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture

železniki cesta (4)
24.01.2020

Dne 17.01.2020 je bilo na portalu javnih naročil in na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo objavljeno javno naročilo inženirskih storitev pri preložitvi R2-403/1705 skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov v okviru projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«.

V I. fazi izvedbe del bo potrebno graditi vodne in cestne ureditve, hkrati pa tudi del lokalne infrastrukture. Posledično so v postopek javnega naročila vključeni trije soinvestitorji:

  • Direkcija Republike Slovenije za vode,
  • Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,
  • Občina Železniki – v manjšem obsegu.

Rok za oddajo ponudb je dne 13.03.2020, po tem pa se bo izvedlo postopek izbire najboljšega ponudnika in po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z njim sklenilo pogodbo za izvedbo inženirskih storitev, ki so podrobneje opredeljene z razpisno dokumentacijo.