Pogoji celostnega ohranjanja narave za vodne in z vodo povezane organizme

8.05.2020

Na celotnem območju državnega prostorskega načrta se v vseh fazah projekta in na vseh odsekih zagotavlja racionalizacija posegov v vodotoke in območja ohranjanja narave. Pri urejanju vodotokov se zagotavljajo ukrepi, ki pomenijo najboljšo rešitev za vodne in z vodo povezane organizme. V celoten proces načrtovanja in izvedbe državnega prostorskega načrta se vključujeta:

-Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

-Zavod za ribištvo Slovenije.

Posegi v vodotoke, redno vzdrževanje pregrade oziroma njenih mehanizmov, vzdrževanje jezov, praznjenje zadrževalnikov proda in druga vzdrževalna dela na območju državnega prostorskega načrta se ne izvajajo v obdobju med 1. oktobrom in 28. februarjem. Vsaj 14 dni pred začetkom gradbenih del se o tem obvesti pristojno ribiško družino. Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se natančno oblikujejo ribje steze.

Na območju gradbenega posega sta zabeleženi dve drstišči potočne postrvi. Dela na vodotoku se izvajajo po dogovoru z Zavodom za Ribištvo in v koordinaciji s pristojnim izvajalcem ribiškega upravljanja.

Na cesti Petrovo Brdo-Škofja Lok se na dveh mestih v bližini evidentiranih črnih točk povozov dvoživk uredita dva prehoda zanje. Pred in za prehodom se ob cestišču postavi zaščitno-usmerjevalna ograja za dvoživke. Mesti prehodov za dvoživke sta:

  • med S 252 in S 253
  • med S151 in S 155

Izvaja se spremljanje funkcionalnosti prehodov za ribe in dvoživke. Če se pojavijo dodatne črne točke povoza dvoživk, se izvedejo dodatni ukrepi. Spremljali se bodo tudi trki z divjadjo, po potrebi se umestijo zvočna odvračala in svetlobni odsevniki.