Ukrepi

Predmet izdelave DPN je opredelitev nove rabe površin, ki so namenjene izgradnji obvozne ceste Železnikov ter vodnim ureditvam za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov, in sicer:

– preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica: obvozna cesta Železnikov;
– nivojska križanja na obvozni cesti Železnikov;
– izgradnja suhega zadrževalnika Pod Sušo;
– ureditev struge in brežin Selške Sore v Železnikih;
– preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica na območju zadrževalnika;
– izgradnja nasipa pri Dolenjčevem jezu in preložitev (dvig) regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica s potekom preko nasipa;
– premostitveni objekti: štirje mostovi (v Ovčjo vas, v Racovnik, na Trnju, na pregradi) in prepusti;
– oporne in podporne konstrukcije;
– spremljajoče ureditve: rušitve objektov, ureditve obcestnega in obvodnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč, ureditve in prestavitve obstoječih hudournikov ter ureditve mlinščice;
– deviacije kategoriziranih cest in nekategoriziranih cest in poti;
– naprave za odvodnjavanje in čiščenje;
– prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture;
– okoljevarstveni ukrepi.

Predstavitev ukrepov državnega prostorskega načrta

Državni prostorski načrt predvideva izvedbo ukrepov za povečanje poplavne varnosti Železnikov v dveh fazah. Prva faza zajema ukrepe urejanja vodotoka Selške Sore na področju naselja Železniki, ki bodo pripomogli k povečanju pretočnosti in izenačitvi dinamičnosti rečne struge. V drugi fazi je načrtovana gradnja pregrade in ureditev suhega zadrževalnika voda, ki se bo ob poplavah napolnil in na ta način zmanjšal pretok v strugi vodotoka skozi Železnike.

MOP je po uveljavitvi uredbe pričelo izvajati aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo I. faze vodnih ureditev, ki sedaj prehajajo v zaključno fazo. Tekom izvedbe je MOP s ciljem zasledovanja celovitosti projekt razširilo, tako da vzporedno izvaja tudi aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev pritokov Selške Sore, katerih ureditev ni zajeta v DPN – gre za pritoke Češnjica, Dašnjica in Prednja Smoleva.

BISTVENI UKREPI I. FAZE VODNIH UREDITEV


1. Odsek od Alplesovega jezu do Domela:

 • izravnava padca dna struge;
 • ureditev struge na sonaraven način;
 • rekonstrukcija Alplesovega jezu.

2. Odsek od Domela do Dermotovega jezu:

 • poglobitev in izravnava padca dna struge;
 • preoblikovanje pretočnega prereza;
 • izenačitev višine krone zidov;
 • gradnja novega mostu Na Klovžah (Trnje) ter podbetoniranje mostu na Racovnik;

3. Odsek od Dermotovega jezu do Dolenčevega jezu:

 • gradnja novega mostu v Ovčjo vas in ureditev začasne obvozne ceste;
 • rušitev obstoječega Dermotovega jezu in gradnja novega na novi lokaciji;
 • poglobitev in izravnava padca dna struge;
 • ureditev obrežnih zavarovanj in podaljšanje mlinščice;

4. Vplivno območje Dolenčevega jezu:

 • izvedba zadrževalnika proda;
 • preureditev Dolenčevega jezu;
 • gradnja visokovodnega nasipa ter dvig regionalne ceste preko nasipa;

PRESTAVITEV REGIONALNE CESTE SKOZI ŽELEZNIKE


Obvoznica predstavlja preložitev regionalne ceste, ki sedaj poteka skozi trško jedro Železnikov. Njen začetek je obstoječi most preko Selške Sore v km 7,658, od koder trasa poteka najprej po obstoječi regionalni cesti, nato pa se v nadaljevanju odcepi v nov potek po levi brežini Selške Sore, po kateri poteka vzporedno do vklopa nazaj na obstoječo regionalno cesto. Preložitev bo izvedena v dolžini cca. 1.000 m.

Cesta je zasnovana kot dvopasovna cesta, namenjena za promet z motornimi vozili skozi naselje z izbrano projektno hitrostjo 50 km/h. Širina vozišča je 2 x 2,75 m z robnim pasom 2 x 0,25 m. Bankina je širine 0,50 m oziroma 1,00 m, širina hodnika za pešce pa 1,70 m.

Na obravnavanem odseku so predvidena 3 nova križišča:
– trikrako T križišče K1 v km 7,911 levo s pasom za leve zavijalce za stari trški del Železnikov;
– trikrako T križišče K2 v km 8,359 desno za Ovčjo vas (Smoleva);
– trikrako T križišče K3 v km 8,448 levo za stari trški del Železnikov,
ter več priključkov in dostopov k stanovanjskim in gospodarskim objektom.

Na delu obvoznice poteka tudi hodnik za pešce, ki je z robnikom višinsko ločen od zunanjega roba vozišča. Prav tako je predviden nov par avtobusnih postajališč pri tovarni Domel in nogometnem igrišču. Z obvoznico bo urejeno tudi odvodnjavanje tako zalednih vod, ki gravitirajo proti obravnavanemu odseku ceste, kot tudi odvod padavinskih odpadnih vod s cestišča, urejena pa bo tudi vsa potrebna prometna oprema in signalizacija. Zaradi preložitve regionalne ceste je predvidenih več novih podpornih zidov, oporni zid ter zaščita strme kamnite brežine s sidrano mrežo.

Projekt predvideva skladno s pogoji iz Uredbe o državnem prostorskem načrtu tudi rušitve in prestavitve nekaterih objektov (obstoječih objektov, zidov, ograj…).

S projektom bo urejena tudi vsa potrebna komunalna infrastruktura:

 • Cestna razsvetljava
  Cestna razsvetljava je predvidena ob hodniku za pešce ter za vsa tri križišča.
 • Vodovod
  Predvidena je zamenjava obstoječega vodovoda z novim na dolžini 920 m.
 • Kanalizacija za komunalno odpadno vodo
  Predviden je ločen sistem kanalizacije.
 • Elektrovodi
  Predvidena je odstranitev in prestavitev obstoječega podzemnega in nadzemnega NN in SN omrežja ter izgradnja nove EE kabelske kanalizacije.
 • TK vodi
  Predvidena je zaščita kabelskega omrežja v upravljanju Telekoma Slovenije d. d. ter optičnega širokopasovnega omrežja v upravljanju Tritel d. o. o.

Načrtovana je krajinska ureditev, ki upošteva naravne danosti, urbane značilnosti naselja, strokovna izhodišča in pogoje iz uredbe o DPN. Zasaditev bo učinkovala s premišljeno likovno prostorsko zasnovano razmestitvijo, ki bo imela na nekaterih mestih tudi vlogo vidne bariere in zmanjševala druge emisije s ceste pri najbolj izpostavljenih stavbah v bližini. Na teh delih je načrtovana zasaditev živih mej. Na desni strani obvoznice je med cesto in protipoplavnim zidom, ki poteka vzdolž brežine Sore, načrtovana zasaditev nižjih grmovnic na pasu za zasaditev v neenakomernih, z daljšimi presledki prekinjenih potezah, ki členijo desni rob ceste in rahljajo ravno in togo linijo protipoplavnega zidu.

BISTVENI UKREPI II. FAZE VODNIH UREDITEV


 1. Pregrada suhega zadrževalnika Pod Sušo
  Zasnovana je zemeljska pregrada višine 20 m s prostornino zadrževalnika 1 mio m3 vode.
 2. Ceste
  Na širšem območju suhega zadrževalnika Pod Sušo so zaradi izgradnje zadrževalnika predvidene prestavitve in novogradnje cest v skupni dolžini cca. 1.700 m.
 3. Premostitev
  Za prečkanje pregrade se zgradi armiranobetonski ločni most dolžine 70 m.
 4. Zadrževalniki proda
  Zgradijo se trije zadrževalniki proda s skupno kapaciteto 8.000 m3.
 5. Ureditve struge
 6. Javna gospodarska infrastruktura
  V sklopu gradnje se na novo zgradijo ali rekonstruirajo tudi elektroenergetski vod, telekomunikacijski vodi in odvodnjavanje.

BISTVENI UKREPI PRI UREJANJU PRITOKOV


Češnjica:

 • znižanje in izravnava dna struge, delna širitev struge;
 • prilagoditev obstoječih brežin;
 • zamenjava mostu na regionalni cesti.

Dašnjica:

 • poglobitev struge in izvedba novih talnih pragov;
 • sanacija in prilagoditev brežin;
 • izvedba visokovodnih zidov in nasipov.

Prednja Smoleva:

 • izvedba posameznih poglobitev, prečnih prehodov in brzic;
 • izvedba visokovodnih zidov;
 • sanacija in prilagoditev brežin ter zamenjava premostitev čez vodotok.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU

Obrazložitev in utemeljitev DPN

Povzetek DPN v pisni obliki

Grafični povzetek DPN

DOSTOPNOST