Visoke vode v avgustu 2023 na gradbišču skozi Železnike

13.09.2023

Letošnje poletje je prineslo precej več padavin od dolgoletnega povprečja. Padavine in posledično višji vodostaji so vplivali tudi na izvajanje del na projektu “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore”.

Ob vsakokratni napovedi visokih voda na vseh deloviščih poskrbimo, da se iz struge odstrani vse, kar bi lahko oviralo pretok vode in bi s tem lahko poslabšali razmere za gradbišče in lokalno prebivalstvo ali dolvodno. V vseh primerih visokih vodostajev v zadnjem letu se je izkazalo, da je bistven ukrep za zmanjšanje poplavne ogroženosti na predelu naselja na Plavžu porušitev starega Dermotovega jezu. S tem se je gladina Selške Sore na tem predelu znižala za okoli 2 m. Ob tem, ko smo podrli še stari most v Ovčjo vas, ki je imel sredinski podpornik, se je pretočnost struge na tem delu še povečala in s tem dodatno povečala varnost.

Vsi že izvedeni ukrepi (poglobitev struge, stabilizacija zidov, obrežna zavarovanja, nov Dolenjčev jez, nadvišanje zidov, lovilne jame, …) so se v vseh visokovodnih dogodkih do zdaj izkazali za učinkovite ukrepe, ki so zagotovili večjo varnost lokalnega prebivalstva in gospodarstva v Železnikih. Zato njihovega vpliva na poplavno varnost v Železnikih ne gre zanemariti, čeprav projekt še ni zaključen. V poplavnem dogodku 3.8.2023, ki je zajel velik del Slovenije, je na povirje Selške Sore padlo bistveno manj padavin, kot na povirje Poljanske Sore, zato so pretoki ostali manjši in Železnikom ni grozila poplava večjih razsežnosti, kot je bilo pomotoma predstavljeno javnosti preko različnih medijev.

Aktivnosti na 1. fazi projekta pred napovedjo visokih voda 28.8.:

Ker je gradbišče trenutno v ranljivi fazi zaradi postavitve opažne konstrukcije za nov most v Ovčjo vas, smo se ob napovedanem visokorodnem dogodku 28.8. še posebej pripravili. Pobuda za dodatne varovalne ukrepe je bila naša (DRSV). Projektanta smo prosili za mnenje in izdal je navodilo za poglobitev struge na odseku pod opažem in začasnim mostom v Ovčjo vas. Izvajalca smo tudi takoj seznanili z vsemi izdanimi opozorili s strani Državne hidrološke službe ter z nevarnostmi, ki so bile zaznane v bližini (drevesa v strugi). Organizirali smo tudi mehanizacijo, ki lahko odstrani plavje iz struge. Predhodno smo s situacijo na gradbišču seznanili tudi štab CZ Železniki, ki je bil organiziran za pomoč, če bi bil dotok plavja in vode prevelik in bi prišlo do preplavitve na območju naselja na Plavžu.

Na srečo je bila količina padavin v povirju Selške Sore tudi tokrat manjša, kar je skupaj s preventivnimi ukrepi zadostovalo, da je bil izzid tudi tokrat ugoden. 

Bo pa gradbišče in okolica (naselje na Plavžu) bolj ranljiva ves čas postavitve opažne konstrukcije za nov most v Ovčjo vas, zato morajo ta dela potekati nemoteno in kar se da hitro. Ob vsakem zvišanem pretoku pa bo organizirano dežurstvo s prisotnostjo strojev, ki bi lahko ukrepali ob zapletih.

DOSTOPNOST