Vprašanja in odgovori

1. Kdaj je državni prostorski načrt postal veljaven?

Vlada je na 7. redni seji, dne 25. 4. 2013 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov.

Uredba, ki je bila 29. 4. 2013 objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, je stopila v veljavo 14. 5. 2013.

2. Kaj zajema državni prostorski načrt?

V državnem prostorskem načrtu so določene in opisane rešitve za preusmeritev prometa iz starega trškega jedra Železnikov in zaščito naselja Železniki pred 100 letnimi poplavnimi visokimi vodami.

Nova obvoznica Železnikov, v dolžini približno 1000 m, ki je načrtovana po levem bregu struge Selške Sore (od mostu preko Selške Sore – most pri Tehtnici, do vklopa v traso obstoječe regionalne ceste), bo razbremenila staro trško jedro naselja Železniki. Sedanje utesnjeno stanje, ki je posledica obzidanosti ceste s stavbami, onemogoča nemoteno odvijanje prometa, zaradi česar prihaja do prometnih zastojev, na določenem odseku pa je zaradi ožine možen le enosmeren promet. Regionalna cesta R2-403 je ena od povezovalnih cest med primorsko in gorenjsko regijo, hkrati pa ima tudi turistično funkcijo. Preusmeritev prometa iz starega mestnega jedra ponuja dodatno možnost, da se staro jedro prvenstveno nameni pešcem in dejavnostim, ki bodo zanimive tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za obiskovalce.

Po poplavah, ki so prizadele Železnike septembra 2007, se je pokazala potreba po zaščiti naselja pred visokimi poplavnimi vodami. Železniki namreč ležijo v dolini Selške Sore, kjer se dolinsko dno hitro oži. Zaradi poseljenosti in industrijske ter obrtne gradnje je posledično prilagojeno tudi korito Selške Sore, ki je na območju Železnikov tako utesnjeno, da ne omogoča prevajanja velike količine voda, vzdolž doline ob vodotoku pa ni na razpolago razlivnih površin za visoke vode. Poglabljanje struge in izravnava dna, obnovitev in prestavitev jezov ter mostov, zadrževalniki proda in zadrževalnik visokih voda Pod Sušo so ureditve, s katerimi bo zagotovljena tudi poplavna varnost Železnikov.

Za vse načrtovane ureditve so natančno določene in opisane tudi spremljajoče ureditve: pri načrtovani obvoznici so to priključki na obstoječe ceste, površine za pešce, postajališča za avtobuse in odvodnjavanje padavinskih voda s cestišča, pri načrtovanih ureditvah za zagotavljanje poplavne varnosti pa ureditve za prehajanje rib na območju jezov, ureditev mlinščice, ureditev in zasaditev brežin in prestavitev oz. nova kanalizacija v strugi Selške Sore. V uredbi so določeni  tudi objekti, ki so predvideni za rušenje oz. spremembo namembnosti. Vse ureditve oz. rešitve so opisane in prikazane na kartah.

3. Kaj pomeni sprejetje državnega prostorskega načrta?

Državni prostorski načrt je osnova za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in pravna podlaga za odkup zemljišč oziroma pridobitev služnosti.

Gradnja načrtovanih objektov se lahko začne po izvedenih odkupih oz. urejenih služnostih in pridobitvi gradbenega dovoljenja.

4. Kdo je investitor v ureditve, predvidene v državnem prostorskem načrtu?

Cilji državnega prostorskega načrta so:

  • ureditev regionalne ceste, ki je zaradi poteka skozi staro trško jedro naselja Železniki in obzidanosti s stavbami neustrezna, ker ne omogoča nemotenega odvijanja prometa (obvozna cesta Železnikov);
  • zaščita naselja Železniki pred 100 letnimi poplavnimi visokimi vodami z izvedbo ustreznih protipoplavnih ureditev.

Državni prostorski načrt tako vključuje ureditev obvozne ceste, katere investitor je Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, ter vodne ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov, katerih investitorja sta MOP in DRSV.

5. Kaj je vključeno v I. fazo vodnih ureditev?

Vodne ureditve Selške Sore za povečanje poplavne varnosti širšega območja Železnikov so razdeljene na dve vplivni območji:

a) Območje Železnikov, kjer so predvideni izključno ukrepi za povečanje pretočnosti in izenačitev dinamične značilnosti rečne struge.

b) Območje suhega zadrževalnika visoke vode »Pod Sušo« z visoko pregrado, ukrepi za zadrževanje plavin (zadrževalnik proda) v zadrževalnem prostoru ter drugimi spremljajočimi ureditvami. Pregrada suhega zadrževalnika Pod Sušo je zasnovana kot nasuta pregrada.

I. faza vodnih ureditev zajema vse ukrepe na območju naselja Železniki. Ureditve se delijo na štiri odseke:

  • odsek od Alplesovega jezu do Domela, vključno s preureditvijo Alplesovega jezu poglobitev struge Selške Sore (izravnava padca dna struge, sonaravna ureditev struge, rekonstrukcija (znižanje) Alplesovega jezu);
  • odsek od Domela do Dermotovega jezu (poglobitev struge Selške Sore, izravnava padca dna struge, preoblikovanje pretočnega prereza, izenačitev višine krone zidov, ureditve na dveh mostovih – v Racovnik, v Trnje);
  • odsek od obstoječega Dermotovega jezu do izpod Dolenčevega jezu (gradnja novega mostu v Ovčjo vas in začasna obvozna cesta, porušitev obstoječega Dermotovega jezu in gradnja novega na novi lokaciji, poglobitev struge Selške Sore, izravnava padca dna struge, gradnja opornih zidov ob desnem bregu, obrežna zavarovanja in podaljšanje mlinščice) ter
  • vplivno območje Dolenčevega jezu (izvedba zadrževalnika proda, gradnja visokovodnega nasipa, dvig regionalne ceste preko nasipa).

DOSTOPNOST