Zaključek del na Dašnici

26.10.2023

Dašnica je levi pritok Selške Sore na urbanem območju Železnikov. Njena ureditev po DPN ni bila predvidena, vendar se je v sklopu projektiranja ureditev v sklopu 1. faze projekta izkazalo, da so za celovitejše reševanje poplavne problematike na tem območju potrebni tudi ukrepi na pritokih, ki se v Selško Soro izlivajo na območju Železnikov.

Ureditev Dašnice je v sklopu projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore zajemala 4 odseke z vmesnimi ureditvami pragov na skupni dolžini 1280 m. 

Na odseku 1 je izvedena minimalna razširitev struge v desno brežino. Spodnji del brežine je obložen z razgibano kamnito zložbo, na zgornjem delu je izvedena zatravitev in zasaditev vrbovih potaknjencev. Dno ostaja naravno, širina se ni spremenila. Levo brežina je na nezavarovanem odseku zavarovana z razgibano kamnito zložbo. Za stabilizacijo struge so bili izvedeni leseni talni pragovi. Za preprečitev razlivanja visokih vod Dašnice preko levega brega proti obstoječim objektom, je izvedeno nadvišanje obstoječe zložbe in nižji visokovodni zid ob brežini v kombinaciji z demontažnimi paneli. Niveleta se je lokalno poglobila za zagotovitev ustrezne prevodnosti.

Na odsekih 2, 3 in 4 je izvedena poglobitev struge Dašnice. Na mestih poglobitve je spodnji del brežine in peta obstoječega obrežnega zavarovanja ustrezno zavarovana z razgibano kamnito zložbo. Na območju premostitev je z zložbo zavarovan tudi temelj mostu. Ohranja se naravno dno skledaste oblike. Za stabilizacijo struge so izvedeni leseni talni pragovi. Mestoma so za preusmeritev vod oz. zavarovanje brežine izvedeni skalni odbijači. Na posameznih mestih so za preprečitev prelivanja visokih vod iz struge ali odtekanja poplavne vode proti objektom izvedeni lokalni ukrepi – nadvišanje obstoječe brežine, zidu ali škarpe, cestna ovira in zasip terena. Na mejah parcel, ki mejijo na Češnjico so se izvedle ograje. Med odsekoma 2 in 3 ter 3 in 4 je izvedena ureditev stabilizacija nivelete z lesenimi pragovi s tolmuni.

Na celotnem območju urejanja se je izvedel ukrep popestritve rečnega toka s posameznimi samicami ter izvedba ribjih skrivališč in tolmunov, ohranili so se tudi vsi dostopi do vodotoka. Pri izvedbi del se je v največji možni meri ohranilo obstoječo vegetacijo, zaradi ozkih koridorjev znotraj naselja dodatne zasaditve niso bile izvedene.

Sočasno z izvedbo vodnogospodarskih ureditev so se izvedli tudi vsi potrebni ukrepi na komunalni infrastrukturi (vodovod, kanalizacija, elektroinštalacija), ki so bili na trasi izvedbe.

Zaradi nestrinjanja lastnikov tangiranih zemljišč s posegom, je bil le – ta izveden v nekoliko manjšem obsegu, kot je bil načrtovana v idejni fazi. Zato v primeru pojava 100-letnih vod Dašnice ostajajo določeni deli poplavljeni.

DOSTOPNOST