Zaključek del na Prednji Smolevi

29.08.2023

V sklopu projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore; pritoka Prednje Smoleve so bile ureditve ciljno načrtovane tako, da se poveča prevodnost struge oz. prepreči prelivanje na izpostavljenih mestih.

Zaradi nestrinjanja lastnikov tangiranih zemljišč s posegom, je bil le – ta izvedena v nekoliko manjšem obsegu, kot je bil načrtovana v idejni fazi. Zato v primeru pojava 100-letnih vod Prednje Smoleve ostajajo določeni deli poplavljeni.

Ureditev struge Prednje Smoleve je izveden od prečnega profila S7 do iznad S26, v skupni dolžini približno 321 m. Na izlivnem odseku dolvodno od S7 se ohranja obstoječa struga (tlakovano dno s kamnitim obrežnim zavarovanjem). Za zagotavljanje boljše pretočnosti struge je izvedena poglobitev potoka (odsekoma tudi do 1 m). Zaradi poglobitve se je obstoječe zidove podbetoniralo, na območju naravne brežine pa se je spodnji del le-te obložilo z razgibano zložbo skal v betonu. Na območju, kjer je brežina skalnata se  je desna brežina oblikovala v sklani podlagi brez dodatne utrditve. Med profilom S20 in S26 se je obstoječi zid porušil in izvedel nov AB zid, obložen s kamnito oblogo. Za stabilizacijo dna so na razdalji 7–15 m kamniti talni pragovi s tolmuni.

Na območju novi zidov in podbetoniranja obstoječih zidov so na mestih talnih pragov izvedene tudi prečne grede. Vzdolž potoka sta (v obliki drče) izvedena dva nizka stopenjski prag – višine 50–70 cm.

V sklopu ureditev je bila zamenjana tudi premostitve, dostop do stanovanjskega objekta. Obe premostitve na LC Železniki-Ojstri Vrh sta ohranjeni. Ob lokalni cesti, ki pelje ob potoku smo postavili približno 170 m varovalne ograje.

DOSTOPNOST