Zaključek gradbenih in inštalacijskih del na vodomernih postajah

22.03.2024

Uredba o DPN med načrtovanimi ureditvami predvideva tudi vzpostavitev merskih postaj pretokov za potrebe vodenja in upravljanja zadrževalnika Pod Sušo. Zato smo v sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« vzpostavili tri nove vodomerne postaje. Te so na Selški Sori v prerezu pod vtokom Plenšaka ter v prerezu nad vtokom Davče ter na izlivnem odseku Davče. Podatki teh vodomernih postaj so namenjeni tudi podrobnejšemu načrtovanju suhega zadrževalnika.

Podatki vodomernih postaj ne bodo javno objavljeni, saj niso del mreže Državne hidrološke službe, ki je v pristojnosti ARSO. Hidrološke podatke za Selško Soro v Železnikih lahko spremljate na Vodomerni postaji Selška Sora Železniki:  http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/H4270_g_1.html

Na vodomernih postajah so zaključena gradbena in inštalaterska dela, izveden je bil zagon in test prenosa podatkov. Trenutno so še v fazi umerjanja meritev. Meritve se bodo izvajale s tlačno sondo, mikrovalovnim radarjem in merilnim trakom. Podatki z vodomernih postaj bodo, po izgradnji pregrade, potovali v nadzorni center in bodo ključni za upravljanje zapornic na pregradi.

DOSTOPNOST