AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

LOGO projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
5.03.2021
  1. FAZA : Javno naročilo 1. del razpisa– Izvedba projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – I. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga): je v postopku dopolnitve prijav kandidatov.
  2. 1. faza 2 del razpisa-Javno naročilo je v postopku internega potrjevanja in v kratkem pričakujemo izvedbo objave JN.
  3. Dne 1.3.2021 je bilo na portalu JN objavljeno Javno naročilo male vrednosti: Izdelava projektne dokumentacije PZI ter postavitev 3 vodomernih postaj v sklopu operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« V DPN je poleg ostalih merskih mest predvidena tudi vzpostavitev 3 vodomernih postaj na Selški Sori v prerezu pod vtokom Plenšaka ter v prerezu nad vtokom Davče, kakor tudi vodomerna postaja na izlivnem odseku Davče. Podrobneje v strokovnih podlagah DPN vodomerne postaje še niso opredeljene, opredeljuje jih njihov namen: poleg za potrebe vodenja in upravljanja zadrževalnika Pod Sušo bodo podatki teh vodomernih postaj koristni že v fazi podrobnejšega načrtovanja suhega zadrževalnika-

2. FAZA: Potekajo obsežnejše aktivnosti glede Pridobivanja pravice graditi 2. faza. Zunanji odkupovalec 2. faza (ZEU) zemljišč bo na podlagi pravnomočnih geodetskih odločb, lahko začel z cenitvijo nepremičnin.

DOSTOPNOST