MOP pridobil okoljevarstveno soglasje za 1. fazo vodnih ureditev in prestavitev regionalne ceste Podrošt – Češnjica

10.12.2018

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) izdala okoljevarstveno soglasje za ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov – 1. faza in prestavitev regionalne ceste Podrošt–Češnjica. Status stranskega udeleženca sta prejela Ribiška družina Železniki in odvetnica Marija Konjar, s katerima je MOP razjasnil vsa dejstva in okoliščine za izvedbo projekta. ARSO je potrdil, da je načrtovan poseg sprejemljiv za okolje, če bodo pri izvedbi upoštevani vsi projektni in okoljevarstveni pogoji.

Ministrstvo za okolje in prostor je na ARSO v začetku leta 2017 vložilo vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov – 1. faza v dolžini 3.340 metrov. V decembru 2017 je MOP sklenil sporazum z Direkcijo RS za vode in Direkcijo RS za infrastrukturo ter vlogo dopolnil s prestavitvijo regionalne ceste Podrošt–Češnjica v dolžini 950 metrov.

Javnost je bila z javnim naznanilom obveščena o vseh zahtevah iz drugega odstavka 58. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1). Med 14. marcem in 12. aprilom 2018 je bil na sedežu Upravne enote Škofja Loka, na sedežu Občine Železniki ter na spletnih straneh ARSO javnosti zagotovljen vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, to je v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju. V tem času je bilo javnosti omogočeno tudi podajanje mnenj in pripomb ter morebitnih zahtev za vstop v postopek.

V času javne razgrnitve je ARSO prejel dve zahtevi za vstop v obravnavani upravni postopek oziroma zahtevi za priznanje stranskega udeleženca. Na podlagi zahtev je ARSO izdal sklepa o priznanju statusa stranskega udeleženca Ribiški družini Železniki in odvetnici Mariji Konjar. 6. septembra 2018 je na ARSO potekala ustna obravnava, ki so se je z namenom izjasnitve vseh dejstev in okoliščin, pomembnih za odločanje, udeležili MOP in oba stranska udeleženca. Na obravnavi sta stranska udeleženca podala pisne in ustne pripombe, do katerih se je MOP naknadno kot nosilec nameravanega posega opredelil v večkratnih izjasnitvah, prav tako so bile na podlagi nekaterih dogovorov dopolnjene tudi priloge za okoljevarstveno soglasje.

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije je ARSO potrdil, da je načrtovan poseg sprejemljiv za okolje. Izvajalci bodo morali upoštevati vse projektne in okoljevarstvene pogoje, navedene v izreku okoljevarstvenega soglasja, ter dosledno izvesti vse omilitvene urkepe, ki jih je MOP predvidel v Poročilu o vplivih na okolje.

Pritožba na odločbo je mogoča v roku 15 dni od dneva vročitve.

DOSTOPNOST