Obvestilo o začetku gradnje vodomernih postaj

20.10.2021

V sklopu operacije “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” je predvidena tudi vzpostavitev treh vodomernih postaj. Predvidene so na Selški Sori v prerezu pod vtokom Plenšaka ter v prerezu nad vtokom Davče, kakor tudi vodomerna postaja na izlivnem odseku Davče. Podatki teh vodomernih postaj bodo namenjeni upravljanju suhega zadrževalnika pod Sušo.

Vodomerna postaja Jesenovec je namenjena izvajanju meritev vodostaja in pretoka Selške Sore v bližini hiše Jesenovec 6a. Omenjena vodomerna postaja je bila usklajena s projektom kolesarske steze, ki poteka ob njej. Gradbena dela se bodo začela izvajati 20.10.2021.

Vodomerna postaja v Zalem Logu v neposredni bližini hiše Zali Log 8 je namenjena izvajanju meritev vodostaja in pretoka Selške Sore na tej lokaciji. Gradbena dela se bodo začela sočasno z deli na vodomerni postaji Jesenovec in sicer 21.10.2021.

Vodomerna postaja Davča je locirana v neposredni bližini hiše Zali Log 63 in je namenjena izvajanju meritev vodostaja in pretoka Davče. Na tej lokaciji bomo z deli pričeli v sredini 43. tedna, najverjetneje 27.10.2021.

Gradbena dela na teh treh lokacijah vodomernih postaj bodo zaključena konec prvega tedna novembra. Do konca meseca novembra pa bodo izvedena tudi montažna dela na vseh treh postajah.

Naročnik je Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode. Izvajalec del na projektu izgradnje treh vodomernih postaj je JV HNG d.o.o., NIVO EKO d.o.o. in MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada.

DOSTOPNOST