Odziv projektanta na medijske objave po odpravi OVS za I. fazo protipoplavnih ukrepov v Železnikih

12.12.2019

 

Tiskani in elektronski mediji so v preteklih dneh objavili več prispevkov o poplavni varnosti Železnikov in načrtovani gradnji obvoznice Na Plavžu in problematiki izdaje Okoljevarstvene soglasja. V prispevkih so navedeni tudi komentarji in pogledi gospe Marije Konjar, ki se je pritožila na že izdano Okoljevarstveno soglasje.
Gospa Konjarjeva v svojih prispevkih navaja trditve in dejstva, ki so neresnična, nestrokovna in niso skladna s postopki priprave dokumentacije za izvedbo ureditev, ki so predvsem namenjene zagotavljanju poplavne varnosti Železnikov.
Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov so se umeščali in se načrtujejo skladno z veljavno zakonodajo. Meseca aprila 2013 je bila na Vladi RS sprejeta uredba o DPN za zagotavljanje poplavne varnosti, ki je pravna podlaga za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobitev potrebnih zemljišč in samo izvedbo projekta. Ves čas umeščanja in načrtovanja je bila in je vključena javnost na način, kot ga predpisuje zakonodaja. Pripravljenih je bilo več javnih predstavitev, kot predpisuje zakonodaja. Projekti so bili predstavljeni tudi posameznikom, med drugim tudi gospe Konjarjevi v njeni pisarni. Načrti so javno dostopni v papirni obliki v prostorih Občine Železniki in na javnem portalu http://www.poplavna-varnost.si/zelezniki/, ki ga ureja Ministrstvo za okolje in prostor.   Gospa Konjar ne želi ali noče ali ne zna razbrati načrtovanih ureditev. Njene trditve o zožitvah struge Selške Sore so neresnične in zavajajoče. Danes Selška Sora preplavlja pri 10-letnih vodah (Q10). Večji del Železnikov se nahaja v razredu srednje in velike poplavne nevarnosti. Hitrosti poplavnega toka in posledično sile vode so tako velike, da ogrožajo objekte in življenja prebivalcev. Z načrtovanimi ureditvami Selške Sore skozi Železnike se Na Plavžu poplavna varnost izboljša v razred preostale nevarnosti  (območje postane varno na pretoke s stoletno povratno dobo). Poplavna varnost na tem območju bo zagotovljena z odstranitvijo sedanjega Dermotovega jezu, poglobitvijo struge Sore za 1,0 do 3,0 m in širitvijo pretočnega prereza na povprečno širino 18 do 20 m.  Na območju Racovnika, kjer je možno med zidovi izvesti le poglobitev za več kot 1m, se bo poplavna nevarnost zmanjšala v razred preostale in majhne nevarnosti. S poglobitvijo in širitvijo struge med Alplesom in Domelom ter rekonstrukcijo Alplesovega jezu bo tudi na spodnjem industrijskem delu Železnikov zagotovljena vsaj majhna poplavna nevarnost. Zmanjšana poplavna nevarnost ne bo samo zmanjšala ogroženosti objektov in predvsem prebivalcev, temveč bo omogočila nadaljnji razvoj proizvodnje na tem območju. Danes zaradi velike poplavne ogroženosti razvoj ni dopusten.
Po izgradnji 2. faze, to je zadrževalnika pod Sušo, bo na urbanem območju Železnikov realno zagotovljena poplavna varnost pred Selško Soro na dogodke, kot je bila poplava leta 2007.
Glede na veliko statistično verjetnost poplav se vsako leto povečuje verjetnost poplav (tudi katastrofalnih). Na srečo so oktobra 2014 padavine in poplave prizadele le območje Poljanske Sore. Če bi te padavine zajele porečje Selške Sore, bi bile poplave le malo manj intenzivne, kot so bile leta 2007. Železniki so za las ušli poplavama meseca decembra  leta 2009. Tudi napovedi za letošnji november so bile za Železnike zelo slabe. K sreči se niso uresničile.
Ker so ob poplavnih dogodkih na območju Železnikov ogroženi objekti z opremo, predvsem pa človeška življenja, je zavlačevanje izvedbe protipoplavnih ukrepov z izkoriščanjem pravne države na račun osebnih koristi, širjenjem neresnic in zavajanjem neodgovorno in izjemno škodljivo početje. Hazardiranje s človeškimi življenji presega meje razuma in etičnih toleranc.

mag. Rok Fazarinc, univ.dipl.inž.grad.                                                                                                                                                   Odgovorni vodja projekta

inžiniring

 

 

DOSTOPNOST