Ogled protipoplavnih ukrepov v občini Železniki

13.04.2022

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak si je po simbolični otvoritvi projekta povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko v občini Gorenja vas – Poljane ogledal tudi urejanje protipoplavnih ukrepov v občini Železniki ob reki Sori.

Minister mag. Vizjak je izpostavil pomen sodelovanja: »brez tesnega sodelovanja Direkcije za vode in skupnosti ni mogoče speljati takšnih projektov, zato je takšen primer tukaj zgled dobrega sodelovanja, in vzajemno te ureditve niso samo protipoplavne so tudi večnamenske, je več koristi s takšnimi ukrepi. Direkcija za vodo in ministrstvo si prizadevata pospešiti projekte na način, da se sklepajo tovrstni sporazumi z občinami.«

Glede na situacijo v gradbeništvu je minister mag. Vizjak izrazil zadovoljstvo: »da dela kljub razmeram v gradbeništvu in širše potekajo nemoteno, in predvidevamo, da bo zaključeno avgusta prihodnje leto. Poplavna varnost je izrednega pomena tu v Železnikih in za Škofjo Loko in dolvodno za prebivalce.«

Naloga države je, da v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda kot obvezno gospodarsko javno službo zagotavlja izvedbo izrednih ukrepov. Ti izredni ukrepi so zlasti: ukrepi na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečane posledice škodljivega delovanja voda, dežurna služba pri izvajalcu javne službe, odstranjevanje plavja in omogočanja pretočnosti struge tekočih voda ter izvajanje začasnih ukrepov (postavitev obrabnih nasipov, nasutij in prebojev). S temi ukrepi  se varuje pred škodljivim delovanjem voda, ki bi utegnile v izrednih razmerah imeti negativne posledice na življenje in premoženje ljudi.

DOSTOPNOST