Predstavitev modela pregrade pod Sušo

30.09.2021

Dne 23.9.2021 je DRSV  v okviru operacije Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore predstavnikom Zalega Loga in županu občine Železniki predstavila prezentacijo fizičnega modela pregrade pod Sušo.

Vodja projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore je pozdravil vse navzoče in na kratko predstavil projekt:

Hidravlične modelne raziskave na fizičnih modelih se izvajajo v primeru  kadar  imamo precej neznank med  projektiranjem  objekta in ureditve katere ne moremo  numerično in analitično določiti.

Model je zgrajen v merilu 1:25 in je namenjen razčiščenju neznank pri projektiranju same pregrade. V model sta vključena krajša odseka dolvodne in gorvodne struge.

Namen modela je zagotoviti realne vhodne podatke za projektiranje, še posebej kar se tiče varnosti pregrade (proti prelitju) poznavanju obremenitev  podslapja ter optimizaciji vseh elementov same pregrade.

Vodja projekta na  Inštitutu za hidravlične raziskave je podrobneje predstavil  model ter vsebino študije, ki jo izvajajo. Opazovali smo skrajni primer, ko je zadrževalnik povsem poln in preko preliva teče voda s pretokom120 m3/s.

Predstavniki Zalega Loga so ob tem izpostavili in dobili odgovore na sledeča vprašanja.

Kako bo poskrbljeno za promet v primeru večjih poplav, ko bi bila cesta poplavljena?

Glavni projektant HSE Invest  pove, da takoj ko voda začne naraščati (več kot 120m3/s) se zapornice začnejo  spuščati na način, da je zagotovljena varnost Železnikov pred stoletnimi poplavnimi  vodami. Način delovanja zapornic bo definiran v projektni dokumentaciji. Ob nevarnosti poplavitve ceste se bo promet na cesti ustavil, ko pa bo voda začel odtekati se bo promet ponovno sprostil.

Kaj bo z ljudmi ki bodo ostali na eni in na drugi strani zadrževalnika (možnost obvozov, prenočišč)?

Projektant HSE  Invest odgovori, da po izračunih bi bila lahko cesta neprevozna max. 15 ur. Medtem ko konica obratovalnega vala traja od 3-5 ur. V navodilih za obratovanje in vzdrževanje se bo točno definiral  postopek zapiranja in odpiranja ceste.

Na vprašanje kakšen je načrt rednega in izrednega vzdrževanja zadrževalnika (kdo bo vzdrževal, zagotovitev stalnih sredstev..) vodja sektorja zgornje Save pove da bo po izvedbi pregrade in predaje v uporabo vzdrževanje pregrade prešlo pod njihovo pristojnost. DRSV ponazori dosedanjo prakso za vzdrževanje na takih objektih in pove da se po vsakem obilnem deževju očistijo rešetke in očisti zadrževalni prostor.  Sredstva so zagotovljena v državnem proračunu, na proračunski postavki Sklada za vode.

Na vprašanje iz področja kolesarske steze župan občine Železniki pove, da  izdelavo projektne dokumentacije za kolesarsko stezo na območju prestavitve regionalne ceste (znotraj DPNja) financira DRSV. Izvedbo kolesarske steze pa po delilnem ključu, ki bo na podlagi PZI načrtov dogovorjen s sporazumom med DRSI in DRSV, financira DRSI. DRSI bo do zaključka prestavitve regionalne ceste zagotovil tudi izvedbo manjkajočega dela kolesarske steze med Jesenovcem in Zalim Logom, da se zagotovi zveznost le te na tem področju.

Na vprašanje glede kmetijskih  zemljišč (razlivna območja)  je projektant, podjetja  IZVO-R   odgovoril da bodo relativno redko poplavljena in zato raba ostane enaka.

Krajani so predstavili tudi vprašanje glede videza pregrade, nakar projektant pove, da pregrada ne bo betonska ločna ampak nasuta in kasneje zatravljena.

Prav tako jih je zanimalo glede odškodnin za kmetijska zemljišča v času poplavljenosti?

V zadrževalnem prostoru bo naplavljen material odstranila država oz. DRSV-koncesionar.

Župan Občine Železnikije  na koncu še enkrat izpostavi utemeljenost vprašanja krajanov  glede vzdrževanja objekta po izgradnji in zagotavljanja virov s strani Države.

DOSTOPNOST