Priprava razpisne dokumentacije za aktualna javna naročila

Logo_za_AKTIVNOSTI
19.12.2019

Izbran je bil izvajalec za strokovno svetovanje pri pripravi in izvedbi javnih naročil (JN). Naročnik je že pristopil k pripravi razpisne dokumentacije (RD) za več JN v sodelovanju z izbranim izvajalcem MEA inženiring. V pripravi so naslednja JN:

1. Trenutno je v fazi pregledovanja na posredniškem organu Ministrstva za okolje in prostor (MOP)  RD za JN Komuniciranje in obveščanje javnosti za operacijo protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«. Izvajalec bo v okviru prevzetih del izdelal in spremljal komunikacijski načrt komuniciranja in obveščanja javnosti glede poteka aktivnosti na projektu »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«

2. V pripravi je RD za JN za »Izdelavo projektne dokumentacije (DGD/PZI/PZR) nadomestne gradnje premostitvenega objekta čez Češnjico v Železnikih na cesti R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka v km 0+045«, kjer se priprava RD zaključuje in bo takoj po zaključku posredovana PO v pregled in potrditev.

3. V pripravi je RD za JN za »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja ter gradnje Protipoplavnih ureditev Selške Sore-II. Faza«, kjer se trenutno določa razpisne pogoje in merila.

4. V pripravi je RD za JN za »Pridobivanje pravice graditi za izvedbo ureditev na II. Fazi operacije Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«, predmet naročila je izvedba vseh potrebnih del za sklenitev pogodb oz. pridobitev dokazil, s katerimi bo naročnik pridobil pravico graditi na vseh nepremičninah, ki so predmet II. faze gradnje.