TRENUTNO STANJE NA PROJEKTU

17.04.2020

Delo na projektu se nadaljuje v skladu s trenutnimi omejitvami v državi.
V skladu s Sklepom vlade št. 41003-2/2020/1 z dne 13.3.2020, je Vlada RS zaradi spremenjenih razmer ter posledično nastanka novih obveznosti za proračun odločila, da se z dnem 14.3.2020 ustavi prevzemanje vseh obveznosti.
V izjemnih primerih minister za finance izda predhodno soglasje k prevzemanju obveznosti.
Za že prevzete obveznosti se predlaga sprememba dinamike izvajanja pogodbenih obveznosti z namenom sprostitve pravic porabe v letu 2020.
Ustavi se tudi prerazporejanje pravic porabe. Prepoved prevzemanja vseh obveznosti velja tako za integralni proračun, kot tudi za namenska in evropska sredstva ter Sklad za vode.
Javno naročilo Pridobivanje pravice graditi za izvedbo ureditev operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« – 2. faza je v fazi pregledovanja prispelih ponudb. Do odmrznitve proračunskih sredstev je onemogočeno skleniti pogodbo z izbranim izvajalcem. V vmesnem času bomo storili vse potrebno za izbor izvajalca in pripravo pogodbe.
Javno naročilo Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja ter gradnje »Protipoplavnih ureditev Selške Sore – II. faza« je v razpisu – naknadni rok za oddaje ponudb je 22.4.2020.
V postopek ponovne objave pripravljamo javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije DGD / PZI / PZR nadomestne gradnje premostitvenega objekta čez Češnjico v Železnikih na cesti R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka v km 0+045. Na prvi razpis se namreč ni prijavil noben ponudnik.
Javno naročilo Komuniciranje in obveščanje javnosti za operacijo »protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« je pripravljeno za objavo in bo objavljeno takoj, ko bodo sproščene proračunske omejitve.
Pri odkupovanju zemljišč za prvo fazo se pogodbe (služnostne/prodajne) nemoteno pošiljajo strankam, onemogočen je le osebni stik z strankami tako, da se zadeve urejajo izključno preko pošte in telefona.