Uradni podpis pogodbe izvedba projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta- 2. faza

uradni podpis pogodbe z izvajalcem Kolektor Koling d. o. o
10.06.2021

Direkcija RS za vode je v sklopu projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore dne 9.6.2021 v Kulturnem domu Železniki podpisala pogodbo z izvajalcem-vodilni parter Kolektor Koling d.o.o z partnerjem Kostak d.d. in RGP d.o.o. Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore”- II. faza ” po pogodbenih določilih FIDIC ( rumena knjiga).

Naročnik je izvedbo ureditev skladno z DPN razdelil na dve fazi. (I. in II. faza). Predmet tega javnega naročila so ureditve II. faze gradnje, ki obsegajo vodnogospodarske ureditve na območju zadrževalnika »Pod Sušo« z ureditvijo visoke pregrade, z ukrepi za zadrževanje plavin (proda in peska) v zadrževalnem prostoru, preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt – Češnjica in gradnjo mostu čez pregrado ter drugimi spremljajočimi ureditvami.

Naročnik je že začel z aktivnostmi za uvedbo v delo.

Nekaj utrinkov iz dogodka:

DOSTOPNOST