Zahteva za izdajo delnega gradbenega dovoljenja II. faza

logotip direkcije RS za vode
17.02.2022

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) , Hajdrihovo ulica 28c, 1000 Ljubljana, v okviru projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” v skladu z drugim odstavkom 44. člena Gradbenega zakona, dne 9.2.2022 vložila zahtevo za izdajo delnega gradbenega dovoljenja za projekt “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” za zemljišča na II. fazi projekta.

Predmetni poseg:

Predvidena prestavitev regionalne R2-403/1075 Podrošt – Češnjica od km 4+705 do km 5+647 se izvede zaradi izgradnje suhega zadrževalnika za protipoplavno zaščito Železnikov. Predvidena regionalna cesta je najprej speljana po levem bregu doline Selške Sore. v km 4+880 začne vzpenjati do vrha predvidene pregrade v vzdolžnem sklonu 6%. Na tem delu predvidena izgradnja nasipa do višine 20m, ter izvedba podpornih in opornih konstrukcij.

V najvišjem delu nato prečka strugo Selške Sore in obstoječo cesto ter pregrado z mostom dolžine cca 70m, ter se spušča proti obstoječi cesti v vzdolžnem sklonu 6%. V tem delu je prestavitev regionalne ceste R2-403/1075 vrezana v strmo skalno pobočje desnega dela doline po katerem se postopoma spušča do razcepa ceste za Martinji vrh, kjer se priključi na
obstoječo cesto.

Podporni in oporni ukrepi do višine 39 m so predvideni tudi na tem delu regionalne ceste R2-403/1075.Dolžina predvidene prestavitve ceste znaša 942m. Na začetku in koncu nove trase regionalne ceste je potrebno izvesti ustrezno navezavo na obstoječo cesto. Na predvideno regionalno ceste se priključujeta gorvodno in dolvodno od pregrade dostopni poti do pregrade. Ti cesti služita samo za potrebe vzdrževanja pregrade, vodotoka in ostalih objektov. V sklopu prestavitve regionalne ceste in gradnje mostu, se predvidi tudi izgradnja kolesarske steze.

Predvidena je izvedba enostranske dvopasovne kolesarske steze ob desni strani vozišča (gledano v smeri stacionaže). Zaradi pričetka izgradnje regionalne ceste čez pregrado je potrebno v prvi fazi izvesti prestavitev obstoječe regionalne ceste v dolžini 257m, ki služi kot obvoz v času gradnje. Pregrada Železniki je eden izmed objektov v sklopu celovite ureditve
zaščite Železnikov pred poplavami. S svojim zajezitvenim prostorom bo zniževala konico visokovodnih valov. Nasuta pregrada višine 20 m, dolžine krone 80 m je nameščena v ozkem delu doline in v zajeznem prostoru zagotavlja ca. 1 mio m3 prostornine za zadrževanje poplavnih voda.

Pregrada je zasnovana kot nasuta pregrada z naklonom brežin 1:2, z vmesnimi bermami širine 3 m na vsake 6 m višine. Krona pregrade na koti 512 je široka 5 m. Kota terena je približno na koti 495, kota dna struge Sore pa na ~ 492,40m.n.m. Najvišja normalna obratovalna gladina zadrževalnika je 510,00 m n.m., ob največjem pretoku (Q10.000) pa 511,00, s čem je zagotovljen 1 m varnostne višine krone nad gladino vode v zajezitvi. Predvidena je izgradnja treh zadrževalnikov proda z kapaciteto skupaj 6000 do 7000 m3, ter prestavitev struge med profili P252 in P258.

DOSTOPNOST