11.04.2016

Predhodne arheološke raziskave

Naloga inženirske ekipe je izvedba vseh del in nalog, povezanih z vodenjem in koordinacijo predhodnih arheoloških raziskav.

Inženirska ekipa je pripravila vsebine za vlogo za izdajo kulturno-varstvenih pogojev z namenom določitve obsega arheoloških del s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS (ZVKD), in sicer obrazec vloge, tekstualno obrazložitev in digitalne grafične podatke v ustreznih formatih. Vlogo je na ZVKD posredoval naročnik.

Kulturno-varstveni pogoji so bili izdani 22. 09. 2015 in v skladu s 27. točko 3. člena ZVKD-1 določajo, da bo potrebno pri vseh posegih v tla na območju načrtovanih ureditev vodne infrastrukture izvesti arheološke raziskave ob gradnji. To pomeni, da do začetka gradnje ni določenih nobenih drugih arheoloških del. Arheološka raziskava ob gradnji je invaziven postopek arheološko nadzorovanega odstranjevanja gradbenih objektov ali njihovih delov oz. nadzora nad drugimi gradbenimi posegi v tla oz. obstoječe objekte. Arheološka raziskava ob gradnji vključuje odkrivanje in dokumentiranje arheološko relevantnih pojavov med takimi posegi in po njihovem končanju ter se izvaja po pravilih, ki veljajo za arheološka izkopavanja. Če je pri arheološki raziskavi ob gradnji potrebna začasna konsolidacija izkopov zaradi varnosti ali zagotavljanja pogojev za ustrezno opazovanje in dokumentiranje morebitnih arheoloških ostalin, je treba tudi ta postopek ustrezno dokumentirati.

Na podlagi kulturno-varstvenih pogojev se je izkazalo, da do pridobitve gradbenega dovoljenja oziroma pred izvedbo ni potrebna nadaljnja izvedba arheoloških raziskav.

DOSTOPNOST