22.06.2016

Izbrana izdelovalca PVO in HHŠ

Z namenom pridobitve okoljevarstvenega soglasja, gradbenega dovoljenja ter zagotovitve sredstev za izvedbo I. faze vodnih ureditev je investitor na javnih razpisih izbral izdelovalca poročila o vplivih na okolje in izdelovalca hidrološko hidravlične analize.

Namen izdelave hidrološko hidravlične analize je preveriti, kako predvideni ukrepi poplavne varnosti prispevajo k poplavni varnosti in vplivajo (pozitivni ali negativni učinki) na dolvodne poplavne razmere glede na predvidene faze izvedbe.  V študiji je potrebno določiti oz. potrditi mejo vpliva poplavnih voda pri različnih pojavnih verjetnostih visokih voda (Q10, Q20, Q50, Q100 in Q500) fazno izvedenih ukrepov. V sklopu analize Selške Sore se bo analiziralo sedanje in bodoče stanje, pri slednjem se bo upoštevalo načrtovane ukrepe v porečju do sotočja s Poljansko Soro, upoštevane pa bodo tudi faze izgradnje ukrepov za zmanjšanje škodljivega delovanja voda, skladno z etapami v navedenem sprejetem Državnem prostorskem načrtu.

V postopku presoje vplivov na okolje se ugotovi, opiše in oceni dolgoročne, kratkoročne, posredne ali neposredne vplive nameravanega posega na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino, ter njihova medsebojna razmerja. Postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja se začne na zahtevo nosilca nameravanega posega, ki zanj zaprosi z vlogo, h kateri morata biti priložena poročilo o vplivih na okolje in projekt nameravanega posega. Na podlagi lastnosti in lokacije posega in predhodno izvedenega postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO, pred sprejetjem DPN) investitor ocenjuje, da gre pri posegu za takšne vplive, da bo potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje. Za izdajo okoljevarstvenega soglasja je pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

 

 

 

DOSTOPNOST