7.04.2016

Izbrani projektantska in inženirska ekipa za I. fazo vodnih ureditev

Uredba o DPN določa, da se vodne ureditve lahko združijo v dva večja funkcionalna sklopa: a+b+c in d+e, ki se lahko izvajata sočasno ali samostojno. Investitor, MOP, se je odločil za nadaljevanje aktivnosti, potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo I. faze vodnih ureditev, to je faze, ki zajema funkcionalni sklop a+b+c vodnih ureditev iz DPN. Ureditve vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov – I. faza zajemajo vse z DPN načrtovane ureditve na območju Železnikov, v sklopu katerih so predvideni ukrepi za povečanje pretočnosti in izenačitev dinamične značilnosti rečne struge.

Za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja za I. fazo vodnih ureditev ter za zagotovitev sredstev za izvedbo je potrebno izdelati naslednjo ključno dokumentacijo:

  • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo (PGD, PZI) za vse vodne ureditve I. faze
  • Poročilo o vplivih na okolje z dodatkom za naravo (v primeru, da se izkaže, da je dodatek za naravo potreben)
  • Pripraviti investicijsko dokumentacijo in dokumentacijo potrebno za zagotovitev evropskih oz. kohezijskih sredstev
  • Izvesti arheološke raziskave in izdelati poročilo o arheoloških raziskavah
  • Izvesti geodetska dela, cenitve, pripraviti služnostne oziroma kupoprodajne pogodbe in zemljiško knjižne predloge za pridobivanje pravice graditi

Za izdelavo ključne dokumentacije je investitor na javnem razpisu izbral izvajalca strokovnih in inženirskih storitev, ki vključujejo izvedbo vseh del in aktivnosti potrebnih za uspešno in pravočasno pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja za I. fazo vodnih ureditev ter sredstev za izvedbo I. faze vodnih ureditev. Izbrana je bila skupna ponudba več družb, v sklopu katere kot vodilni partner nastopa družba IGEA, Svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana. Pogodba  z izvajalcem je bila podpisana v septembru 2015.

Vzporedno z razpisom za izvajanje strokovnih in inženirskih storitev je investitor na javnem razpisu izbral tudi izdelovalca projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo (PGD, PZI) za vse vodne ureditve I. faze. Izbrana je bila družba IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana. Pogodba  z izvajalcem je bila podpisana v oktobru 2015.

DOSTOPNOST