23.08.2016

Napoved terenskih del v sklopu izvedbe presoje vplivov na okolje

V naslednjih tednih se bodo v sklopu izvedbe presoje vplivov na okolje na območju Železnikov odvijali terenski ogledi in zajemi podatkov, potrebni za izdelavo Poročila o vplivih na okolje. Prvi terenski ogled s popisom habitatnih tipov bo izveden v četrtek, 25. 8. 2016, medtem ko bodo ostala terenska dela sledila v septembru.

Na odseku od Alplesovega do Dolenčevega jezu bodo v sklopu izvedbe presoje vplivov na okolje za izvedbo ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov – I. faza, od 25. 8. 2016 do predvidoma 30. 9. 2016, izvedena naslednja dela:

  • ogled obstoječega stanja na območju predvidenih ureditev,
  • popis habitatnih tipov na območju ureditev,
  • odvzem vzorcev tal in sedimenta v vodotoku Selška Sora (10 vzorcev),
  • odvzem vzorca površinske vode (2 vzorca),
  • meritve  hrupa (3 kratkotrajne meritve).

Vsa dela se bodo izvajala znotraj meje sprejetega Državnega prostorskega načrta za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov (Uradni list RS, št. 37/2013), in sicer na odseku od Alplesovega jezu do območja Dolenčevega jezu. Vsa terenska dela se bodo izvedla v dnevnem času, od 8.00 do 19.00 ure.

Predvidoma naj bi se popis habitatnih tipov izvedel 25. 8. 2016 (cel dan), odvzem vzorcev za analizo vode, tal in sedimenta drugi teden v septembru, meritve hrupa pa v drugi polovici septembra.  Točnega časa in obsega izvedbe del ni možno podati, saj so odvisna od vremenskih razmer in stanja na projektu.

Presojo vplivov na okolje koordinira in izvaja podjetje Aquarius d.o.o. Ljubljana (kontakt: 01 518 72 23, 01 518 72 22), na terenu pa bodo prisotni tudi podizvajalci iz podjetja ERICO d.o.o iz Velenja in Epi spektrum d.o.o. iz Maribora.

DOSTOPNOST