29.07.2016

Pritoki Selške Sore

V sklopu priprave podatkov za izdelavo vizualizacije, ki prikazuje poplavni val pred in po izvedenih ureditvah, načrtovanih z DPN in bazira na podatkih poplavne linije Q100, je inženirska ekipa od Občine Železniki pridobila podatke strokovnih podlag, ki niso bile del DPN. Občina Železniki je namreč v postopku priprave občinskega prostorskega načrta med drugim zagotovila strokovne podlage s področja poplavne varnosti za nekatere druge vodotoke na območju urbaniziranega dela občine Železniki.

Strokovne podlage so potrdile, da naselje Železniki poleg Selške Sore ogrožajo tudi visoke vode Češnjice, Dašnjice in Prednje Smoleve, česar DPN ni obravnaval. Ureditve, zajete v DPN, so bile osredotočene na urejanje Selške Sore kot vodotoka I. reda, ki je v neurju 2007 najbolj ogrožal naselje in povzročil smrtne žrtve ter največjo škodo. Poleg tega je ureditev Selške Sore zaradi utesnjenosti struge v naselju prezahtevna in preobsežna, da bi jo lahko izvajali z interventnimi ali vzdrževalnimi deli. Le na Selški Sori je namreč mogoče načrtovati ukrepe za celovito kontroliranje pojavov, medtem ko z ukrepi na pritokih lahko dosegamo le lokalne vplive. Posledično so – poleg zahtevnih posegov na Selški Sori – za povečanje poplavne varnosti širšega območja Alplesa pred visokimi vodami Češnjice v DPN sicer predvideni pasivni gradbeni ukrepi z relativno lokaliziranim učinkom, podrobnejša analiza in načrtovanje ureditve Dašnjice, Češnjice in Prednje Smoleve pa ni bila zajeta v prostorski akt.

S ciljem zasledovanja celovitosti načrtovanih ureditev je investitor, MOP, pričelo z izvajanjem vseh aktivnosti, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja (ali gradbenih dovoljenj) za izvedbo ureditev na pritokih Češnjici, Dašnjici in Prednji Smolevi.

DOSTOPNOST