7.04.2016

Sprejetje uredbe o DPN

Vlada je na 7. redni seji, dne 25. 4. 2013 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov. Uredba, ki je bila 29. 4. 2013 objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, je stopila v veljavo 14. 5. 2013.

V državnem prostorskem načrtu so določene in opisane rešitve za preusmeritev prometa iz starega trškega jedra Železnikov in zaščito naselja Železniki pred 100 letnimi poplavnimi visokimi vodami.

Nova obvoznica Železnikov, v dolžini približno 1000 m, ki je načrtovana po levem bregu struge Selške Sore (od mostu preko Selške Sore – most pri Tehtnici, do vklopa v traso obstoječe regionalne ceste), bo razbremenila staro trško jedro naselja Železniki. Sedanje utesnjeno stanje, ki je posledica obzidanosti ceste s stavbami, onemogoča nemoteno odvijanje prometa, zaradi česar prihaja do prometnih zastojev, na določenem odseku pa je zaradi ožine možen le enosmeren promet. Regionalna cesta R2-403 je ena od povezovalnih cest med primorsko in gorenjsko regijo, hkrati pa ima tudi turistično funkcijo. Preusmeritev prometa iz starega mestnega jedra ponuja dodatno možnost, da se staro jedro prvenstveno nameni pešcem in dejavnostim, ki bodo zanimive tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za obiskovalce.

Po poplavah, ki so prizadele Železnike septembra 2007, se je pokazala potreba po zaščiti naselja pred visokimi poplavnimi vodami. Železniki namreč ležijo v dolini Selške Sore, kjer se dolinsko dno hitro oži. Zaradi poseljenosti in industrijske ter obrtne gradnje je posledično prilagojeno tudi korito Selške Sore, ki je na območju Železnikov tako utesnjeno, da ne omogoča prevajanja velike količine voda, vzdolž doline ob vodotoku pa ni na razpolago razlivnih površin za visoke vode. Poglabljanje struge in izravnava dna, obnovitev in prestavitev jezov ter mostov, zadrževalniki proda in zadrževalnik visokih voda Pod Sušo so ureditve, s katerimi bo zagotovljena tudi poplavna varnost Železnikov.

Za vse načrtovane ureditve so natančno določene in opisane tudi spremljajoče ureditve: pri načrtovani obvoznici so to priključki na obstoječe ceste, površine za pešce, postajališča za avtobuse in odvodnjavanje padavinskih voda s cestišča, pri načrtovanih ureditvah za zagotavljanje poplavne varnosti pa ureditve za prehajanje rib na območju jezov, ureditev mlinščice, ureditev in zasaditev brežin in prestavitev oz. nova kanalizacija v strugi Selške Sore. V uredbi so določeni  tudi objekti, ki so predvideni za rušenje oz. spremembo namembnosti. Vse ureditve oz. rešitve so opisane in prikazane na kartah.

Državni prostorski načrt je osnova za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in pravna podlaga za odkup zemljišč oziroma pridobitev služnosti. Gradnja načrtovanih objektov se lahko začne po izvedenih odkupih oz. urejenih služnostih in pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Povezava do uredbe

DOSTOPNOST